two Suns and one Moon

COSMIC MIGRATION

“Embarking on space travel, in my imagination, every life situation can be illuminated from at least two sides. In my world, there are two Suns and one Moon. The Suns ensure life and contrasts, while Moonlight allows me to see the common denominator between things, without highlighting individual details. In order to ensure that the journey is successful, I’m taking algae with me. Algae, which are a nutrient, algae that produce oxygen, algae which are a source of energy. My source of energy. Amidst the loneliness of life in space, they become my ally, my conversation partner and a companion that I rely on. I care for them just as they care for me.”

[LV] DIVAS SAULES VIENS MĒNESS – KOSMISKĀ MIGRĀCIJA. “Dodoties kosmiskā ceļojumā manās iedomās katra dzīves situācija ir apgaismojama vismaz no divām pusēm. Manā pasaulē ir divas Saules un viens Mēnes. Saules nodrošina dzīvību un kontrastu, bet Mēnes gaisma ir tā, kas ļauj redzēt lietu kopsakarības, neizceļot atsevišķas detaļas. Lai nodrošinātu ceļouma izdošanos, es līdzi ņemu aļģes. Alģes, kas ir barības viela, aļģes, kas ražo skābekli, alģes, kas ir enerģijas avots. Arī mans enerģijas avots. Tās kosmiskajā vientulībā kļūst par manu sabiedroto, par manu sarunu biedru un kompanjonu uz kuru es paļaujos. Es par tām rūpējos tāpat kā tās rūpējas par mani.”

This project reflects a future vision, which is based on prior achievements in biology and architecture. Humanity is rapidly approaching the point, where interplanetary travel and space colonization will not only be a technical challenge, but also a vital necessity. One of the project’s ideas is to focus on small architectural models that reflect the means of communication used by people and other living organisms in an age of long-term loneliness – during an era of cosmic migration. In the course of the project, many ideas and technical solutions were considered from at least two critical perspectives (architecture and biology). In this case, the common denominator was the artist’s vision. Hence the title of the project – Two Suns, One Moon.

[LV] Šis projekts atspoguļo nākotnes vīziju, kas balstīta jau esošajos sasniegumos bioloģijā un arhitektūrā. Cilvēce strauji tuvojas tam brīdim, kad starpplanētu ceļojumi un kosmosa kolonizācija būs ne tikai tehnisks izaicinājums, bet arī vitāla nepieciešamība. Viena no projekta idejām ir pievērsties mazās arhitektūras modeļiem, kas atspoguļotu cilvēka un citu dzīvo organismu komunikācijas iespējas ilgstošas vientulības laikā – kosmiskās migrācijas laikā. Projekta laikā daudzas idejas un tehniskie risinājumi tika apskatīti vismaz no diviem kritiskiem skatu punktiem (arhitektūras un bioloģijas), kopsaucējs šajā gadījumā bija mākslinieka vīzija. Tapēc arī projektam ir tāds nosaukums “Divas Saules, viens Mēness”.

Many thanks to the whole team and in particular to:

Liels paldies visai komandai, jo īpaši:


Mākslas centrs NOASS, Kaspars Avots, Gatis Vectirāns, Zane Deruma, Juris Rotčenkovs, rektors Indriķis Muižnieks, pētnieks Tūrs Selga, Giulio Antonutto, Dace Zilgalve, Latvijas Universitāte, Arup, Vestmisnteres Universitāte, VKKF (Arhitektūras nozare).